Moderne slaveri

Moderne slaveri brukes ofte som et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Menneskehandel

Menneskehandel står særlig sentralt i denne forståelsen og er den juridiske betegnelsen som ofte benyttes i norsk kontekst. Norske myndigheter definerer menneskehandel som «det å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.» (Regjeringens handlingsplan).

Rettigheter

Moderne slaveri frarøver mennesker grunnleggende rettigheter. Det er også en alvorlig hindring for utvikling og bærekraftig liv. Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene. Arbeid for bærekraftig utvikling er derfor den viktigste måten å bekjempe slaveri på. Bærekraftsmålene er viktige fellesinstrument i dette arbeidet.

Flyktninger & migranter

Den sårbare situasjonen som flyktninger og migranter befinner seg i, gjør dem særlig utsatte for menneskesmugling, menneskehandel, seksuell og annen vold og frihetsberøvelse, forskjellsbehandling på arbeidsplassen og mistenksomhet fra beboere i det nye landet.

Jenter og kvinner bærer den tyngste byrden og utgjør et stort flertall blant dem som utnyttes i moderne slaveri.
Tvangsarbeid har de siste fem årene økt på grunn av pandemi og kriger og rammer 27.6 millioner mennesker.
Klimaendringene driver nye mennesker til å flykte eller migrere. Da øker risikoen for at de blir utnyttet.

Urettferdighet med enormt omfang

Moderne slaveri er en av vår tids største eksempler på global urettferdighet og utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I en felles rapport anslår ILO (FNs arbeidsorganisasjon) og Global Slavery Index at 40.3 millioner mennesker lever i en eller annen form for slaveri. Av disse er 25 millioner ofre for tvangsarbeid, mens 15 millioner lever i tvangsekteskap. 

En av fire blant ofrene er barn. Og tre av fire er kvinner og jentebarn. Mangel på likestilling og kjønnsbasert vold er derfor en viktig del av bildet (mer om kjønnsbasert vold her). Et økende antall menn og gutter havner også i grov utnyttelse, spesielt i tvangsarbeid.Menneskehandel og slaveri forekommer også i Norge. Finn ut mer på samlesiden menneskertilsalgs.no

Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. . Årlig mottar politiet 250-300 anmeldelser, men dette gir ikke et representativt bilde av forholdene. Det er enighet om at mørketallene er store. Noe av problemet er at ofre ikke våger å anmelde av frykt for represalier eller av mangel på tillit til politi og rettsvesen, basert på erfaringer fra landene de kommer fra og at få menneskehandelsaker i Norge ender med en rettskraftig dom. ILO hevder at opptil 9000 personer kan leve i slaveri i Norge, men det knytter seg usikkerhet til tallet.

Grunnårsaker

Fattigdom er den viktigste driveren til at menneske blir ofre. Det kan handle om mangel på inntekt eller arbeid, ansvar for en stor familie, utarmede naturressurser, eller krig og konflikt. I sum handler det om at grunnleggende rettigheter ikke blir ivaretatt og at mennesker befinner seg i sårbare situasjoner der de lett blir bytte for utnyttelse og slaveri.

Anbefalte lenker

En oversikt over ressurser om moderne slaveri i Norge og internasjonalt.

Utnytting i Norge

Utnytting globalt

Aktuelle reportasjer fra Norge og om norsk næringsliv

Bli med - det nytter!

Vil du arrangere Global Uke hos deg? Ønsker du hjelp til hvordan du kan bidra mot moderne slaveri? 

Rull til toppen