Moderne slaveri

Moderne slaveri brukes ofte som et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Menneskehandel

Menneskehandel er den betegnelsen som ofte brukes i Norge og som er definert slik: "Å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.»(Regjeringens handlingsplan). Moderne slaveri brukes både i Norge og internasjonalt som paraplybegrep for ulike former for grov og slaverilignende utnyttelse. SE MER INFO nedenfor.

Rettigheter

Moderne slaveri utgjør brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Det er også en alvorlig hindring for utvikling og bærekraftig liv. Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene.
Arbeid for bærekraftig utvikling er derfor den viktigste måten å bekjempe slaveri på. Bærekraftsmålene er viktige fellesinstrument i dette arbeidet.

Flyktninger & migranter

Flyktninger og migranter befinner seg i ofte i en sårbar situasjon i møte med språk- og kulturbarrierer, lav tilknyting til samfunnet de er kommet til, manglende sosialt nettverk og systemforståelse, lav tillit til myndigheter, m.m. Dette gjør dem særlig utsatt for menneskehandel, seksuell og annen vold, frihetsberøvelse, forskjellsbehandling på arbeidsplassen og mistenksomhet fra borgere i det nye landet.

Jenter og kvinner bærer den tyngste byrden og utgjør et stort flertall blant dem som utnyttes i moderne slaveri.
Tvangsarbeid har de siste fem årene økt på grunn av pandemi og kriger og rammer 27.6 millioner mennesker.
Klimaendringene driver nye mennesker til å flykte eller migrere. Da øker risikoen for at de blir utnyttet.

Urettferdighet med enormt omfang

Moderne slaveri er en av vår tids største globale rettferdighetsutfordringer. Den utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I sin rapport fra 2022 anslår ILO (FNs arbeidsorganisasjon), IOM (FNs organisasjon for migrasjon) og Walk Free at nær 50 millioner mennesker lever i slaverilignende og grov utnyttelse.
27.5 millioner av disse utnyttes til tvangsarbeid – herunder 6.3 millioner i tvang til seksuelle formål – mens 22 millioner lever i tvangsekteskap. Se oppsummering om globalt omfang HER

Omfanget av moderne slaveri har økt kraftig – med 10 millioner de siste fem årene. Økningen tilskrives særlig korona-pandemien med millioner av tapte arbeidsplasser; Ukraina-krigen som blant annet har ført med seg økte levekostnader for svært mange mennesker, og sist, men ikke minst tapt livsgrunnlag på grunn av klimaendringer.

En av fire av de som utnyttes, er barn. Nærmere tre av fire er kvinner eller jenter. Mangel på likestilling og kjønnsbasert vold er derfor en viktig del av bildet. (Mer her om Kjønnsbasert vold). Mange menn og gutter utnyttes også, særlig til tvangsarbeid.

Menneskehandel og moderne slaveri forekommer også i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. Lenge har politiet registrert ca. 200-300 anmeldelser årlig, men dette gir ikke et representativt bilde. Det er enighet om at mørketallene er store. Noe av problemet er mangelfull rapportering og systemer for dette, at utsatte personer ikke våger å anmelde av frykt for represalier eller av mangel på tillit til politi og rettsvesen, at det er for svak koordinering mellom ulike offentlige instanser, at useriøse arbeidsgivere er gode på å finne smutthull, og at få menneskehandelsaker i Norge ender med rettskraftig dom. ILO hevder at kanskje opp mot 9000 personer kan leve i slaverilignende utnyttelse i Norge, men det knytter seg stor usikkerhet til tallet. For mer om forholdene i Norge, se menneskertilsalgs.no.
Se også politiets veileder for identifisering av ofre for menneskehandel.

Grunnårsaker

Fattigdom er den viktigste årsaken til at menneske blir ofre for moderne slaveri. Det kan handle om mangel på inntekt eller arbeid, ansvar for en stor familie, utarmede naturressurser, eller krig og konflikt.

I sum handler det om at grunnleggende rettigheter ikke blir ivaretatt og at mennesker befinner seg i sårbare situasjoner der de lett blir bytte for utnyttelse og slaveri. I mange av verdens stater får ikke de som utnyttes tilstrekkelig rettsvern eller landets ledere og politi er korrupte.

Andre viktige årsaker er stor etterspørsel etter billige varer, billig arbeidskraft og  seksuelle tjenester. Komplekse leverandørkjeder gjør det krevende for norske selskaper å holde oversikt og unngå menneskerettighetsbrudd hos underleverandører.

Anbefalte lenker

En oversikt over ressurser om moderne slaveri og organisasjoner og  tiltak som arbeider med forebygging og bekjempelse 

Utnytting i Norge - og ressursinstanser

Utnytting globalt - og ressursinstanser

Aktuelle reportasjer fra Norge og norsk næringsliv

Bli med - det nytter!

Vil du arrangere Global Uke hos deg? Ønsker du hjelp til hvordan du kan bidra mot moderne slaveri? 

Skroll til toppen