13 år, tvangsgiftet og tvangskonvertert

Shakaina Masih har vært savnet siden 19. februar da hun ble kidnappet, tvangsgiftet og bortført til byen Okara av sin overgriper.

(Foto: Unsplash/ G. Øystese)

Foto: Khalid Shahzad

13-åringen kommer fra en fattig familiebakgrunn og har ingen skolegang. På tidspunktet da hun ble bortført, jobbet Shakaina som hjemmehjelp sammen med sin mor i byen Lahore. Foreldrene Johnson og Samina Masih kontaktet straks politiet for å melde datteren savnet. Men på politistasjonen ble de kun vist en islamsk ekteskapsattest og en konverteringsattest, med beskjed om at Shakaina nå var gift og ikke ønsket å komme hjem. Foreldrene har fremdeles ikke lyktes i å komme i kontakt med datteren.

Pakistan har lover som forbyr tvangsekteskap med mindreårige, men dessverre ser vi gang på gang at disse lovene ikke respekteres. Dette fører til at kidnappere blir mer frimodige og at minoritetsjenter lever i konstant risiko for overgrep. Lovforslag for beskyttelse mot vold rettet mot minoriteter, inkludert tvangskonvertering, har vært oppe til vurdering i retten ved flere anledninger – senest tidligere i år. Dessverre er forslaget igjen blitt avvist.

Hvordan henger forfølgelse og moderne slaveri sammen? I mange land er det en direkte eller indirekte forbindelse mellom forfølgelse, utstøtelse fra samfunnsgodene og grov utnyttelse. Grupper som blir diskriminert på grunn av religiøs tro, etnisitet, kaste, eller funksjonsnedsettelse, skyves ut på siden av samfunnet. De har ofte dårligere tilgang til fellesgodene, som arbeid, utdanning, sikkerhet, og begrenset mulighet til å ta personlige valg. Mange minoriteter har mangelfullt rettsvern og liten politisk innflytelse. Disse faktorene kan medføre økonomiske vansker og gjøre dem mer utsatt for utnyttelse, vold, eller tvang. Er du i tillegg jente og kvinne, er du særlig utsatt.

Kristne og en rekke andre minoritetsgrupper rundt om i verden utsettes ofte for en kombinasjon av trosforfølgelse og tvangsarbeid eller seksuell utnyttelse, f. eks. dalit, uighur, yezidi, og rohyinga. Motto for bærekraftsmålene er «ingen skal utelates», men slike minoriteter risikerer å forbli en utelatt gruppe[1]. Bærekraftsmål 16 (fred og rettferdighet) kan først nås når trosfrihet er sikret. Trosfrihet henger tett sammen med andre menneske-rettigheter. Å styrke disse vil samtidig ofte ha positiv effekt på tros- og ytringsfriheten.

Selv om mange land har lover som skal beskytte minoriteter både mot diskriminering og ulike former for moderne slaveri, fins det utallige eksempler på at lovene ikke håndheves-

Shakaina ble utsatt for brudd på både pakistansk lov og flere grunnleggende menneskerettigheter. Likevel får det passere, mens kidnappere blir mer frimodige og kristne og andre minoritetsjenter i Pakistan lever i konstant risiko for overgrep.

SPØRSMÅL TIL SAMTALE
1. Hva er dine umiddelbare reaksjoner når du leser Shakainas historie? (ta en delerunde)
2. Hvilke faktorer i Shakaina og familiens liv gjør henne sårbar for utnyttelse og tvang?
3. Hvem har ansvaret for å forhindre at slikt skjer?
4. Drøft handlingsmulighetene nedenfor: Er dette realistisk for dere å ta i bruk disse?
Hvilke er lettest å ta fatt på?

HVA KAN VI GJØRE?
Skriv under: La oss be pakistanske myndigheter om å stanse de gjentakende bruddene på menneskerettighetene ved å sørge for lovpålagt beskyttelse av minoritetsjenter som Shakaina.

Send appell for å kreve at Shakaina blir løst fra ekteskapet hun er tvunget inn i, og får komme tilbake til foreldrene umiddelbart. Krev at lovforslaget om minoriteters beskyttelse mot vold blir satt i verk, at politiet anvender lovene som forbyr ekteskap med mindreårige og i tillegg vil jobbe systematisk for å avsløre falske konverterings- og ekteskapsattester.

Bidra til endring i Shakainas og andre unge minoritetsjenters liv ved å
skrive under på appell om at Shakaina blir løst fra tvangsekteskapet. Følg instruksene i boksen til venstre på nettsiden for hvordan du gjør det.

Be for utsatte grupper og de som arbeider for å støtte dem og deres rettigheter  https://www.stefanus.no/engasjer-deg/forbonn/ og Global uke fellesbønnen
Gi penger: Stefanusalliansen arbeider for å støtte forfulgte kristne og å styrke alle folks tros- og menneskerettigheter. Her er to gode prosjekter som bidrar både til å støtte utsatte mennesker og påvirkningsarbeid for å bedre grunnvilkårene:  Vil din menighet gi en kollekt til et av disse prosjektene, bruk Stefanusalliansens gavekonto: 3000 14 57922 eller VIPPS: 19013 og merk innbetalingen enten med

Flere ting vi kan gjøre


[1] https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/ReportFoRBandSDGs.aspx